29 thoughts on “

 1. Might help if I include the correct microformats 2 markup. 🙂 It occurred to me after I wrote my original reply that there’s also a webactions plugin for WordPress that these could be added to, along with other webactions. I haven’t played with this plugin a lot, although I do have it installed on my sites. I should dig into this.

 2. Amanda, I suspect for you I may be preaching to the choir, but for the benefit of others who are following along… Many WordPress themes have both an “Aside” and “Status” post format available. In my experience, few if any, WordPress themes ever did much differentiation between an aside and a status. As a result I typically view them as the same for all intents and purposes. In fact, other than Matt’s blog, I don’t think I’ve run across another aside in the wild in the past year. I once added microformats to my theme’s handling of post formats, but doing that will only get you so far–I quickly realized why David Shanske essentially started from scratch. I think that the Post Kinds Plugin does a much better job of differentiating the types of posts one would/could want to make, so I now rely on that for most of my content. It also has the benefit of being more extensible than post formats have been.
  More often than not it always seems when I hear about Post Formats, it’s a mention that they’re eventually going away and may not be supported in the future. It always felt to me that they were thrown into core just to compete with Tumblr. Instead of building on them and continuing to innovate, WordPress has left them to rot on the vine. If they had kept up with them, I suspect they’d have something much more akin to what the Post Kinds Plugin is now. (And if they added webmentions, they’d now be stealing serious market share from Twitter and Facebook.)
  Like you, my fervent wish is that WordPress core supported all of the more modern Microformats version 2 vocabulary instead of relying on themes to implement them (often improperly). As an aside (pun intended!), I’ll also add my regular public service reminder/admonishment to those who write CSS to never target microformats classes in their themes! Microformats are there for semantic use only and not for CSS or other use!

  • Chris, One of the things I like about post formats is how easy it is to create template parts for them in most themes, (I’m excluding theme frameworks here, Genesis, for example). I haven’t had time to dig into this but I’d like to explore creating templates or template parts for post kinds. Another thing I’d like to do is to have a separate UI for each kind. So, for example, under posts, (and let’s just change this to “content”), you could have “Add new article”, which is a screen with appropriate meta boxes, then “Add new note” (same kind of screen, except we now need to look at Gutenberg and maybe just make these blocks instead of full-on edit screens with meta boxes of their own), and for each “add new” we’d also have “All articles” “All notes” ETC. Having separate UIs for each kind would mean that, if you’re working with your content on mobile, you could load a very simple screen with some edit fields or checkboxes for each type, instead of having to type content, then scroll down and choose a post kind, then fill in post properties, ETC, and so you’d have a more streamlined posting experience. There are supposed to be accessibility improvements coming to the micro.blog app, and once those happen, I should be able to use that with VoiceOver to simply post to my site without a cluttered interface. I’m also looking at Quill, but I believe it’s written in either Ruby or Python, so submitting pull requests to fix accessibility issues with its UI will be a trial-and-error process, with a local copy installed for me to back up and then break while I dive deeper into its code.

 3. Poszukujesz najlepszego serwera? To jest oferta dla ciebie. Profesjonali?ci dobior? odpowiedni? ilo?? gigabajtów na wirtualnym dysku. Tu tanie serwery s? dost?pne od wielu lat. A dodatkowo mo?emy kupi? najlepsze domeny , a ponadto od r?ki zamówi? dobrego grafika. Wr?cz sami nie musimy kontrolowa? osobistej strony. Administrator mo?e zarz?dza? witryn? na nasze zlecenie. Regularnie mo?e by? odnowione projektowanie strony Opole. Dodatkowo mamy gwarantowane najlepsze SEO (ang. Search engine optimization). ?eby zaznajomi? si? z ofert? mo?na przejrze? zak?adk? referencje.

 4. Je?li interesuje pa?stw specjalistyczne skalowanie albo frezowanie cnc to gwarantujemy obs?ug? szybk? oraz dodatkowo efektywn?. B?dziemy wykonywali równie? obróbk? aluminium oraz tworzyw sztucznych w tak du?ej ilo?ci jak tylko sobie Wy ?ycz?. Na zlecenie kontrahentów mo?emy tak?e przygotowa? dok?adne konspekty pokazuj?ce jak wygl?da toczenie cnc. Jeste?my przygotowani równie? na specjalistyczny serwis. Nasze urz?dzenia do automatyzacji procesów produkcyjnych s? najwy?szej jako?ci. Dzi?ki temu zapewniamy bardzo najwy?szej klasy turning poland.

 5. Profesjonalne skrawanie metalu, tworzyw sztucznych , a ponadto aluminium to w tym momencie jest g?ówna oferta spó?ki SKRAWIT. Na rynku us?ug technicznych funkcjonujemy ju? od dawna. Dlatego w?a?nie przygotowujemy specjalistycznie frezowanie wyszków. Do ka?dego zapotrzebowania przyk?adamy si? ze wszystkich si?. Dzi?ki temu nasi klienci s? zadowoleni. Poza tym oferujemy równie? zaprojektowanie CAM/CAD. Wykorzystujemy do tego najnowsze urz?dzenia. Zapewniamy tak?e toczenie warszawa dzi?ki nowoczesnemu oprogramowaniu. Na nasze frezowanie warszawa oraz inne us?ugi dajemy pe?n? gwarancj?.

 6. Czy prawie ka?dy mo?e uprawia? sporty takie sp?ywy kajakowe? Ze 100% pewno?ci?, ?e tak. Nie posiada znaczenia nasza p?e? lub wiek. Nawet osoby starsze b?d? aktualnie wybiera?y tak? form? wypoczynku. Mo?na po??czy? w ten metod? wysi?ek fizyczny, niemniej jednak te? odpoczynek psychiczny. Pi?kne okoliczno?ci przyrody to s? w chwili obecnej oferty stylu organizowanie sp?ywów kajakowych. B?dziemy mieli gwarantowanych równie? najlepszych instruktorów, którzy s? zorientowani w temacie. Umiej? nam przygotowa? kajaki na Wd? , a dodatkowo odebra? w odpowiednim miejscu tam, gdzie b?dzie si? ko?czy? sp?yw.

 7. Wybór sportu podczas wypoczynku jest bardzo wa?ny. Mo?emy wybra? kajaki. Pomys?ów takich nie brakuje nie tylko w odniesieniu do turystów m?odych, niemniej jednak równie? starszych. Wida?, ?e wynajem kajaków b?dzie interesowa? te? emerytów. Wypoczynek wszak?e b?dzie idealny. Do tego posiadamy oferty stylu wypo?yczalnia kajaków dopasowane do naszych sposobów inwestycyjnych. Nie brakuje promocji, dzi?ki którym sp?yw kajakowy wcale nie b?dzie kosztowa? du?o. Nale?y si? wy??cznie przygotowa? do wyjazdu. W razie potrzeby mo?na przeby? profesjonalne warsztaty.

 8. Czy kajakiem Wd? to jest oferta najlepsza? Oczywi?cie jedna z najlepszych. Posiadamy wielu do?wiadczonych sportowców, którzy uwa?aj?, ?e pracuj? tu najlepsi instruktorzy. Oni gwarantuj? te? najlepszy szlak kajakowy. W ko?cu zawsze trzeba w?o?y? wiele wysi?ku, a?eby wybra? najlepsze sp?ywy. Nie w ka?dym momencie od razu mo?na skoncentrowa? si? na ofertach takich jak kajakiem przez Bory, ale od tego s? specjalistyczne kursy. Podczas kursy mo?emy si? dowiedzie? w jaki sposób od strony formalnej wypo?yczamy kajaki na terenie ca?ego pa?stwie lub wtedy, gdy wyjedziemy za granic?.

 9. W?a?ciwie ka?dy, kto woli sobie wypo?yczy? kajak musi wiedzie? jak wygl?da okre?lony szlak albo, który sprz?t powinien by? weryfikowany w pierwszej kolejno?ci. S? z pewno?ci? specjalistyczne strony www rodzaju gdzie na kajaki, które b?d? nam pokazywa?y wszystkie bardzo wa?ne szlaki wodne zlokalizowane w Polsce. Jest wszak?e kilka intryguj?cych ofert geograficznych w naszym kraju. Mo?emy sobie równie? niew?tpliwie kupi? kajaki na sp?yw, niemniej jednak wtedy musimy si? zainteresowa? profesjonaln? opcj?. Tego wszystkiego mo?na si? dowiedzie? podczas wyk?adu.

 10. Funkcjonowanie spó?ki, która ma przygotowa? wypoczynek dla turystów opiera si? na sportowym biznesplanie. Mo?emy obs?ugiwa? na przyk?ad. propozycje stylu kajaki Wda. Czy one s? popularne? Z pewno?ci? b?dzie coraz wi?ksze zapotrzebowanie na tego rodzaju propozycje. Jest wielu do?wiadczonych specjalistów, którzy b?d? inwestowali i to bardzo du?e pieni?dze w kajaki Bory Tucholskie. W znacz?cej liczbie sytuacji b?dziemy chcieli znale?? zaawansowane propozycje skierowane do zró?nicowanego konsumenta. Idealnym rozwi?zaniem i bardzo korzystnym b?dzie kajakiem Wda Brda.

 11. W turystyce b?d? funkcjonowali coraz bardziej profesjonalnie dzia?aj?cy us?ugodawcy. Mo?emy wyszuka? przyk?adowo. szlaki kajakowe. Do kogo skierowana jest propozycja? Taki wypoczynek jest aktywny, niemniej jednak niekoniecznie b?dzie skierowany do osób aktywnych sportowo. Dos?ownie emeryci mog? obs?ugiwa? tak? rekreacj?. Jaki? czas temu zreszt? turystyka kajakowa sta?a si? bardzo popularna na terenie wielu krajów. Wystarczy wskaza? oferty rodzaju kajaki na Brd?. Znajdujemy propozycje promocyjne skierowane do wielu u?ytkowników, a dos?ownie ca?ych rodzin. Tak w tym momencie teraz wygl?daj? sp?ywy kajakowe Brd?.

 12. Przygotowanie du?ej imprezy karnawa?owej lub urodzin to mog? by? równie? atrakcyjne stroje. Na stronie miasteczko miasteczkomarzen.pl znajdziemy wszystko to co potrzebne. Firma u?ywa haft komputerowy dzi?ki czemu stroje s? zrobione profesjonalnie i adekwatnie do ró?norakich okazji. Artyku?y s? dedykowane dla doros?ych oraz dodatkowo dzieci, a te? m?odzie?y. Znajdziemy odpowiednie stroje karnawa?owe lublin albo na przedstawienia albo na urodziny, poniewa? pomagaj? nam konsultanci. Wszelkie produkt zosta?y wykonane mo?liwo?ci? hand made, zatem mamy gwarancj? jako?ci i estetyki.

 13. Jak musisz dzia?a?, gdy chodzi o zastrze?enie znaku towarowego? Potrzebujemy profesjonalistów z do?wiadczeniem , a ponadto odpowiednimi uprawnieniami. Firma erzecznikpatentowy.pl przygotowa?a przyk?adowe znaki towarowe, które s? zarejestrowane w Urz?dzie Patentowym. Mo?e to by? znak s?owny lub graficzny. Wyst?puj? te? we znaki s?owno-graficzne dedykowane dla przedsi?biorców oraz dodatkowo prywatnych konsumentów. Ten rzecznik patentowy zapewnia nam rad? prawn? zarówno wtedy, gdy dzia?amy na terenie Polski jak równie? za granic?. Firma kancelaria patentowa przygotowa?a tak?e darmowe konsultacje.

 14. Ze specjalistami ?adna zabawa nie b?dzie nudna. Oferta miasteczkomarzen.pl to bi?uteria artystyczna niemniej jednak te? rozbudowane stroje karnawa?owe, które przydaj? si? na urodziny dla dzieci, a tak?e na zabawy dla doros?ych. To w chwili obecnej miasteczko marze? gwarantuje nam przyst?pne ceny. Konsultanci s? gotowi przystosowa? co? dos?ownie wtedy, gdy dysponujemy ma?ym bud?etem. Prócz tego pracuj? tu fachowcy, którzy mog? przygotowa? urodziny dla dzieci za dodatkow? op?at?. To w tym momencie animatorzy lublin mog? przygotowa? indywidualny scenariusz zabawy dzi?ki czemu dzieci zapami?taj? j? na d?ugo.

 15. Wypo?yczenie stroju na imprez? nie stanowi problemu. Gdy mamy dost?p do specjalistów takich jak miasteczkomarzen.pl wszystko jest mo?liwe. To bardzo profesjonalne wypo?yczalnia strojów Kalisz, w której pracuj? do?wiadczeni profesjonali?ci. Dzi?ki temu potrafi? dostosowa? stroje dzieci?ce, a te? damskie , a ponadto m?skie. Wszystkie s? zrobione jako r?kodzie?o. W dodatku dost?pne s? dodatki i akcesoria. Ceny s? umiarkowane. Wypo?yczalnia zapewnia stroje za kilkadziesi?t z? za dob?. Mo?na równie? kupi? upominki, które równie? b?d? si? przydawa?y w trakcie karnawa?owej zabawy.

 16. Zaufanie jest bardzo wa?ne, gdy chodzi o zastrze?enie znaku towarowego. Dlatego wybieramy stron? erzecznikpatentowy.pl. Firma funkcjonuje na tym polu od 2013 roku. Do tej pory zaufa?o im 1000 nabywców. Certyfikowani specjali?ci to m.in. rzecznik patentowy który gwarantuje porad? na ka?dym etapie realizacji us?ugi. Gwarantowana jest bezp?atna konsultacja w kontek?cie ró?norakich zagro?e? czyhaj?cych ze strony wspólników. Specjalizacja jak? si? g?ównie zajmuje ta kancelaria patentowa to g?ównie zabezpieczenie marki przedsi?biorstwa/spó?ki. Znaki towarowe s? wtedy odpowiednio chronione.

 17. Chcesz posiada? w?asny znak graficzny lub s?owny i wydaje ci si?, ?e ?adne regulacje nie s? potrzebne. To b??d. Konieczne b?dzie zastrze?enie znaku towarowego. Tu pomaga erzecznikpatentowy.pl. Jest to zespó? do?wiadczonych fachowców, którzy dzia?aj? na rynku od pi?ciu lat. Referencje to tysi?ce zadowolonych kontrahentów i a? 873 znaki towarowe wprowadzone do funkcjonowania. Co nam zapewnia rzecznik patentowy? Bezp?atn? konsultacj?, po której b?dzie mo?na obra? w?a?ciw? ?cie?k? w zakresie przepisów. Zakres dzia?ania jak gwarantuje kancelaria patentowa to wynalazki korporacji oraz dodatkowo osób spersonalizowanych, a tak?e wzory patentowe i przemys?owe.

 18. Dzia?anie na polu wynalazków jest oczywi?cie rentowne ale konieczne b?dzie na przyk?ad. zastrze?enie znaku towarowego. Kto nam pomo?e? Przez adres e-pieczatki24.pl dotrzemy do najbardziej do?wiadczonych profesjonalistów na tym polu. Zakres dzia?ania, jaki gwarantuje rzecznik patentowy to ochrona naszych wynalazków, niemniej jednak nie tylko. Mo?emy zastrzega? nie tylko innowacje, ale tak?e znaki towarowe. Zdarza si?, ?e tak?e chcemy zg?osi? do urz?du wzór patentowy. Jeste?my wi?c we w?a?ciwym miejscu poniewa? kancelaria patentowa gwarantuje bezp?atn? konsultacj? , a oprócz tego niedrog? realizacj? us?ugi.

 19. Chc?c przygotowa? dla naszych klientów dobr? propozycj? techniczn? musimy znale?? doradców. Nie za ka?dym razem w tej samej chwili b?dzie wiadomo, które na przyk?ad. obrotniki spawalnicze sprzedaj? si? najlepiej. Teren dzia?ania mo?e by? polskie albo europejski. Mi?dzynarodowe propozycje b?d? coraz popularniejsze dlatego wykorzystujemy gpsupport.pl. To firma z d?ugoletnim do?wiadczeniem. Specjali?ci mog? przygotowa? kompleksow? reklam? albo kampani? marketingow?. Dzi?ki temu nasi kontrahenci oraz dodatkowo klienci dowiedz? si? w jaki sposób montujemy manipulatory spawalnicze.

 20. Je?li potrzebne s? szklane wyko?czenia w inwestycji budowlanej to tu znajdziemy najlepsze szk?o laminowane. Zaprezentowane s? najta?sze na rynku kabiny , a oprócz tego lustra, a te? daszki szklane i ?adne blaty. Mo?emy zamówi? równie? na swoje zlecenie rozbudowane szyby zespolone. Wycena jest darmowa, a monta? wykonuj? certyfikowani fachowcy. Jako?? produktów jest gwarantowana poprzez najlepsze certyfikaty bie??ce na terenie Unii Europejskiej. Zamawiamy daszki szklane albo schody szklane i transport do nas jest realizowany tego samego dnia.

 21. Docieraj?c do tej oferty mamy zapewnienie wytwarzania produktów na wysokim poziomie. S? gwarantowane najlepsze drzwi szklane zrobione z najbardziej odpornych materia?ów. Zadowolenie nabywców osobistych , a dodatkowo szereg pozytywnych opinii w gronie przedsi?biorców to gwarancja fachowo?ci. Znajdziemy tu tarasy, balkony i balustrady. Bezpiecze?stwo zapewnia szk?o hartowane. Perfekcyjnie sprawdzaj? si? w obiektach u?yteczno?ci publicznej, niemniej jednak równie? w domach albo w gabinetach lekarskich. Propozycja przewiduje te? drzwi szklane i schody.

 22. Specjalistycznie przygotowane drzwi szklane albo szyby zespolone lub balustrady to najwa?niejsza oferta tej korporacji. Gwarantowane s? nowoczesne us?ugi szklarskie zapewnione poprzez certyfikaty jako?ci. Do?wiadczeni profesjonali?ci to zespó? profesjonalistów, którzy zaraz rozpoznaj? szk?o przemys?owe i podróbki. Wykonuj? na zlecenie najlepsze daszki szklane, ale równie? szat? graficzn? na szkle. Osobiste zlecenia to mog? by? te? lustra albo kabiny prysznicowe. Idealnie testuje si? tak?e szk?o do kuchni jako ?adne panele szklane odporne na nacisk.

 23. Decyduj?c si? na t? propozycj? posiadamy gwarantowane najbardziej efektywne towary szklane na rynku polskim. Zanim opracowana b?dzie konkretna kabina szklana prysznicowa lub lustra czy równie? daszki szklane albo panele szklane posiadamy zapewnion? darmow? us?ug?. Wycena realizacji zlecenia jest gratisowa. Gdy ju? wybierzemy najlepsze dla nas balustrady szklane profesjonali?ci zajm? si? monta?em. Wszelkie czynno?ci instalacyjne s? poparte certyfikatami jako?ci. Dlatego ten zak?ad szklarski tak bardzo jest ceniony w gronie u?ytkowników prywatnych oraz dodatkowo firm i instytucji.

 24. Szukasz lepszego po??czenia internetowego? internet siedlce kontroluje si? perfekcyjnie. Propozycja gwarantowana przez mediatelekom.pl to najnowsze urz?dzenia bezawaryjne najlepszych ?wiatowych firm/dzia?alno?ci jednoosobowych/przedsi?biorstw. Modemy i routery dzia?aj? niezawodnie dzie? i noc. Wykupuj?c internet w Siedlcach mamy zapewnion? sta?? szybko?? po??czenia. Optymalna baza technologiczna , a oprócz tego wdra?anie nowoczesnych urz?dze? i aplikacji internetowych to w tej chwili jednym s?owem ci najlepsi dostawcy internetu siedlce w okolicy. Serwis gwarantuj?cy porad? i rad? jest do dyspozycji kontrahentów na okr?g?o.

 25. Gdy wykorzystuje si? garaze tynkowane to masz zapewnienie, ?e samochód b?dzie bezpieczny. Potrzebujemy tylko doradcy, który dopasuje dla nas takie obiekty wielko?ci? , a oprócz tego grubo?ci? materia?u. Inny garaz tynkowany b?dzie dedykowany dla samochodów osobowych potrzebnych w naszym mieszkania, a inny dla spó?ki. Przedsi?biorcy w wi?kszo?ci sytuacji wykorzystuj? wielkopowierzchniowe garaze blaszane tynkowane, a przoduje w tej spisie produktów/us?ug firma bud-gar.pl. Zamówienia s? realizowane na bie??co. Szczegó?y b?d? dowo?one dos?ownie jeszcze tego samego dnia. Instalacja przebiega szybko i sprawnie za nisk? op?at?.

 26. Do?wiadczony Radca prawny Warszawa to b?dzie nasz przyjaciel. Taka osoba doskonale wie jak si? kontaktowa? z innymi prawnikami i jak dosta? przyk?adowo. odpowiednie odszkodowanie w przypadku naszego biznesu albo w wypadku indywidualnej. Niuanse prawne to dla nas mo?e by? d?ungla przepisów, niemniej jednak skuteczny Radca prawny Gda?sk wie jak si? zachowa?. W tej spó?ce gwarantowane s? ró?ne specjalizacje, zatem mo?emy liczy? na porad? kompleksow?. Przy tym jest to pomoc prawna online wi?c ca?a us?uga mo?e by? zrobiona jedynie przez internet po dokonaniu przelewu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.